Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba: „GDPR”) je Beauty Active s.r.o., so sídlom Pod Pekařkou 107/1, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 09738045, DIČ: CZ09738045, zapísaná v obchodnom registri vedeným u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 341510.                

(ďalej iba: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú: Beauty Active s.r.o.adresa: U staré tvrze 285/21 19600 Praha

e-mail: info@beauty-active.sk 

telefón: +420 774 030 354

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštovná adresa
 • telefón
 • Potvrdenie o lekárskom vzdelaní 

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy. 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na posielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä na posielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • spracovanie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspěšné spracovanie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • posielanie obchodných správ a činenie ďalších marketingových aktivít. 

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje 
 • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 3 roky, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemci osobných údajov sú osoby 
 • podieľajúci sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy, 
 • zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je uskutočňované správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať i títo spracovatelia:
 • poskytovateľ služby Mailchimp, marketingová agentúra
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok. 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložisk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zaistenie dát a dátových súborov heslami, antivirovými programami a zálohovaním dokumentov.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba im poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 1.6.2021.

Tento web je určený pre odborníkov v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Sb. zákonov Českej republiky

Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb. je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky či zdravotnícke pomôcky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotné služby. Pokiaľ osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené odborníkom, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziká.

 • Prehlasujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb.
 • Potvrdzujem, že som lekárom alebo osobou oprávnenou predpisovať liečivé prípravky alebo osobou oprávnenou vydávať liečivé prípravky.
 • Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba než odborník vystavuje, pokiaľ vstúpi na stránky určené prevažne pre zdravotníckych odborníkov.
Uzavretím tohto okna súhlasíte s vyššie uvedeným.