Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu https://www.beauty-active.sk

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „​obchodné podmienky​”) obchodnej spoločnosti ​Beauty Active s.r.o., so sídlom ​Pod Pekařkou 107/1, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikačné číslo:​ 09738045, DIČ: CZ09738045​, (ďalej len „​predávajúci​“) sú vydané podľa § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „​občiansky zákonník​“).

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://www.beauty-active.sk ​(ďalej len “internetový obchod​”).

1.3. Obchodné podmienky a kúpna zmluva sú primárne vyhotovené v slovenskom, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú jazyk iný. Zmluvný vzťah sa riadi slovenským právnym poriadkom v jeho účinnom znení.

1.4 Tieto obchodné podmienky vymedzujú vzťah práv a povinností z nich plynúcich iba medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou či právnickou osobou.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať na základe § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník. Zmena obchodných podmienok bude kupujúcemu oznámená prostredníctvom internetových stránok predávajúceho, konkrétne na https://www.beauty-active.sk ​ v Obchodných podmienkach​ s vyznačením dátumu nadobudnutia účinnosti nových podmienok a možností náhľadu predchodzích znení.

Druhá strana má právo zmeny, v prípade zmluvy uzatvorenej na dlhodobo k opätovnému plneniu, odmietnuť a záväzok z tohto dôvodu vypovedať v lehote jedného mesiaca od doby nadobudnutia účinnosti nových podmienok.

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1​ ​Prezentácia tovaru, uvedeného v internetovom obchode https://www.beauty-active.sk​​,​ nie je ponukou k uzatvoreniu zmluvy, je iba informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v súvislosti s týmto tovarom.

2.2 Ceny tovaru sú uvedené​ vrátane dane z pridanej hodnoty, pokiaľ je predávajúci platcom tejto dane (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená pri tovare je cenou konečnou. Cena tovaru je platná po dobu, kedy je zobrazená v internetovom obchode https://www.beauty-active.sk.

2.3 Internetový obchod https://www.beauty-active.sk ​ ​taktiež obsahuje na špecifickom mieste informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru v rámci jeho doručenia na území Slovenska.

2.4 Náklady spojené s balením a dodaním tovaru na územie Slovenska, sú vždy uvedené pred odoslaním objednávky prostredníctvom stránok tohto internetového obchodu. Náklady sú kalkulované podľa verejných i súkromných cenníkov prepravných firiem v závislosti na váhe, spôsobe platby a zvoleného spôsobu dodania v objednávkovom formulári.

2.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúcemu umožnené objednávku meniť a upravovať údaje, ktoré do objednávky vložil a kontrolovať správnosť vložených údajov.

2.6 Náklady kupujúceho vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na telefónne hovory, náklady na internetové pripojenie, apod.) na strane kupujúceho, hradí kupujúci sám.

2.7 Kupujúci uskutočňuje objednanie tovaru týmito spôsobmi:

Kupujúci „vloží” objednaný tovar do nákupného košíka internetového obchodu​, ​stlačením tlačidla „Pridať do košíka​”, ​prostredníctvom svojho užívateľského účtu, pokiaľ urobil v predchádzajúcom kroku registráciu v internetovom obchode ​ https://www.beauty-active.sk

2.8 Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu, kliknutím na tlačidlo ​„​Odoslať objednávku​​”. Všetky údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci tak potvrdzuje, že vyplnil všetky povinné údaje správne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia pri vytváraní objednávky a kliknutím na tlačidlo „​Odoslať objednávku​” súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2.9 Všetky objednávky odoslané kupujúcim predávajúcemu sú považované predávajúcim za záväzné.

2.10 Hneď po odoslaní objednávky predávajúcemu, vystaví predávajúci potvrdenie o doručení objednávky kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na kontakt uvedený kupujúcim v objednávke, alebo v užívateľskom účte internetového obchodu ​ https://www.beauty-active.sk​, ​kde urobil kupujúci registráciu. Toto potvrdenie nie je považované za uzavretie kupnej zmluvy.

2.11 Predávajúcemu vzniká pri doručení objednávky od kupujúceho právo na kontakt kupujúceho za účelom doplnenie chýbajúcich údajov, prípadnú zmenu a úpravu údajov v objednávke.

2.12 Pokiaľ to charakter objednávky vyžaduje, je predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho a požadovať jeho súčinnosť k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2.13 Uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až potvrdením objednávky predávajúcim. Potvrdenie objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu a pošle ho na emailovú adresu napísanú mu kupujúcim v objednávke.

2.14 V prípade technickej poruchy na strane predávajúceho, zjavne nesprávneho zobrazenia cien produktov či kombinácií zliav spôsobujúcich minimálnu cenu objednávky internetového obchodu, nie je predávajúci povinný tovar či službu za uvedenú cenu kupujúcemu dodať. A to ani v prípade potvrdenia objednávky alebo jej zaplatenia bezhotovostnou platbou (platobnou kartou, bankovým prevodom, alebo inou platobnou metódou).

2.15 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú iba na nákup tovaru cez webový internetový obchod https://www.beauty-active.sk

3. Cena

3.1 Cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokiaľ ich predávajúci poskytuje priamo v internetovom obchode), môže kupujúci uhradiť týmito spôsobmi:

• bezhotovostne prostredníctvom platobného systému:​ PayPal

• bezhotovostne platobnou kartou

• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 3250758010 / 5500​, vedený u spoločnosti Raiffeisenbank a.s., IBAN: CZ5455000000003250758010, SWIFT: RZBCCZPP.

3.2 Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu tovaru, ale taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3 V prípade platby na dobierku alebo v hotovosti, je cena tovaru splatná pri prevzatí alebo k dňu dodania tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedeným variabilným symbolom, na bankový účet predávajúceho. Záväzok kupujúceho je splnený pripísaním náležitej sumy kúpnej ceny, na účet predávajúceho.

3.5 Podľa ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občianskeho zákonníku, predávajúci nepožaduje po kupujúcom zálohu, alebo inú podobnú platbu. Úhradu kúpnej ceny tovaru pred jeho odoslaním, nie je možné považovať ako zálohu.

3.6 Prípadné cenové zvýhodnenie a zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné rôzne kombinovať, pokiaľ o tom nerozhodne predávajúci inak. O možné kombinácie zliav, zvýhodnení apod. a o konečnej cene tovaru je kupujúci informovaný vždy pred odoslaním objednávky.

3.7. Daňový doklad je predávajúcemu vyhotovený až po uhradení kúpnej ceny tovaru kupujúcim a je predávajúcim doručený kupujucemu na emailovú adresu napísanú mu kupujúcim v objednávke a/alebo fyzicky predanú pri osobnom vyzdvihnutí tovaru v prevádzke predávajúceho a/alebo poslaný kupujúcemu súčasne s tovarom.

4. Dodanie tovaru

4.1 Náklady na dodanie tovaru sú podľa uvedeného spôsobu a typu doručenia vždy uvedené v objednávke a následnom potvrdení vydanom predávajúcim.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste uvedenom v objednávke, pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečiu nedoručenia tovaru a jeho vrátenie späť predávajúcemu. V prípade následne vyžiadaného opakovaného doručenia predávajúcim berie kupujúci na vedomie opakované náklady na dopravu a to vo výške ich pôvodnej ceny.

4.3 Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu dôkladne skontrolovať zásielku či nie je poškodený obal alebo priamo samotný tovar. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s prevzatím tovaru, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia závad na obale alebo priamo na tovare, nie je kupujúci povinný zásielku od prepravcu prevziať.

4.4 Zaplatením za tovar a prevzatím tovaru od dopravcu, naberá kupujúci vlastnícke právo a všetky povinnosti s tým spojené. Prevzatím tovaru kupujúcim prechádza na kupujúceho nebezpečie vzniku škody na tovare.

4.5 Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu uvedenú v registrácii ako adresa pre doručenie.

4.6 ​Osobný odber nie je spoplatnený.

4.7 Tovar je prepravcovi predaný obvykle do ​2 ​pracovných dní.

5. Zákaznický účet

5.1 Kupujúci, ktorý uskutoční registráciu v internetovom obchode ​ https://www.beauty-active.sk, môže získať prístup do užívateľského účtu, z ktorého môže vytvárať objednávky tovaru. V prípade že funkcionalita obchodu umožňuje objednávanie tovaru bez registrácie, môže kupujúci objednávať tovar taktiež bez registrácie.

5.2 Pri registrácii do uživatelského účtu a pri objednávaní tovaru, je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. V prípade zmeny údajov, je kupujúci povinný tieto údaje aktualizovať v užívateľskom účte, prípadne túto zmenu bez meškania nahlásiť predávajúcemu. Údaje vyplnené kupujúcim sú považované za jediné a správne.

5.3 Prístup k užívateľskému účtu je chránený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť a tieto údaje nesmie kupujúci poskytnúť tretej osobe, pokiaľ tak urobí tak, potom iba na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ webu https://www.beauty-active.sk uchováva prístupové údaje k účtu Kupujúceho v šifrovanej forme.

5.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť kupujúcemu užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď ho kupujúci aktívne využíva preukázateľne dlhšiu dobu než 12 mesiacov. Poprípade pokiaľ kupujúci poruší povinnosti kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok či inej obchodnej dohody s prevádzkovateľom webu https://www.beauty-active.sk

5.6 Prevádzkovateľ webu ​ https://www.beauty-active.sk nie je povinný zaistiť nepretržitú prevádzku užívateľských účtov, a to najmä pre plánované odstávky, aktualizácie či poruchy.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku, nemôže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

• poskytovanie služieb, v prípade že boli splnené s jeho predchodzím výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

• dodávka tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a k nemu môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

• dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí triciatich dní a ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

• dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

• dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlemu kazeniu, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

• oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,

• dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

• dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,

• dodávky novín, periodík alebo časopisov,

• ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ toto plnenie poskytuje v určenom termíne,

• uzatvorené na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo

• dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchodzím výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2 Pokiaľ neplatia prípady uvedené v odstavci 6.1, týchto všeobecných podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený podľa § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

6.3 Pokiaľ je objednávka rozdelená, poprípade obsahuje niekoľko častí (alebo tovaru), ktoré sú dodávané v časovom rozostupe, lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy začína bežať od dodania poslednej časti (tovaru).

6.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote (najneskôr 14 dní od prevzatí poslednej časti, alebo tovaru objednávky).

6.5 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka, vráti predávajúci prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu do ​14 dní ​od prijatia tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než bude tovar doručený späť predávajúcemu, alebo inak podľa dohody s kupujúcim.

6.6 Kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý nesmie byť poškodený, nesmie javiť známky nadmerného užívania a nesmie byť znečistené či inak znehodnotené. Pokiaľ je to možné, vráti kupujúci tovar taktiež v pôvodnom obale.

6.7 Pokiaľ je v ponuke predávajúceho niekoľko možností doručenia tovaru, je pri odstúpení od zmluvy a vrátenia tovaru kupujúcim späť predávajúcemu vždy kupujúcemu vrátená suma poštovného podľa najlacnejšieho spôsobu doručenia podľa danej varianty. Táto suma je potom vrátená predávajúcim kupujúcemu, oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.8 Peňažné prostriedky budú vrátené kupujúcemu rovnakým spôsobom, akým je predávajúci prijal, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

6.9 Pokiaľ je súčasťou objednávky darček od predávajúceho, odstúpením od kúpnej zmluvy nie je kupujúci povinný tento darček predávajúcemu vrátiť.

6.10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy je nutné poslať predávajúcemu na ​doručovaciu​ adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach a /alebo na emailovú adresu: info@beauty-active.sk​. ​Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim.

6.11 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, je možné využiť formulár poskytnutý predávajúcim a uvedeným na konci týchto všeobecných obchodných podmienok. Formulár pre odstúpenie od zmluvy je kupujúcemu poslaný súčasne s potvrdením objednávky a je tiež k dispozícii k stiahnutiu samostatne na adrese​ https://www.beauty-active.sk.

6.12 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamžiku prevzatia tovaru kupujúcim. Môže tak urobiť v niekoľkých prípadoch, ako je napríklad vypredanie zásob, prerušenie dodávky tovaru od výrobcu alebo dodávateľa, či z dôvodu nedostupnosti tovaru a iných prípadov vzniknutých treťou stranou.

6.13 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy, telefónu alebo iného komunikačného kanálu. Všetky prijaté peňažné prostriedky vrátane nákladov za dopravu od kupujúceho, budú vrátené predávajúcemu späť a to rovnakým spôsobom, poprípade iným spôsobom určeným kupujúcim.

7. Práva z vadného plnenia

7.1 Práva z vadného plnenia sa riadia podľa ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, ďalej potom § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ďalej podľa zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci vec prevzal,

• má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a pokiaľ chýba takéto ujednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uskutočnenej predávajúcim,

• sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,

• vec zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, v prípade, že bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

• je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Pokiaľ sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

7.4 Pokiaľ to pripustí povaha tovaru alebo služby, má kupujúci právo na kontrolu alebo predvedenie funkcie výrobku.

7.5 Pokiaľ kupujúci neoznámí vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. V prípade skrytej vady, platí to isté, pokiaľ nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

7.6 Pokiaľ sa na tovare vyskytne vada, pre ktorú nie je možné tovar používať obvyklým spôsobom, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho právo z vadného plnenia („reklamácia“) a požadovať:

• odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci

• primeranú zľavu z kúpnej ceny,

• odstránenie vady opravou veci

• odstúpením od zmluvy.

7.7 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ tovar:

• vykazuje podstatnú vadu, ktorá znemožňuje jeho používanie obvyklým spôsobom,

• pokiaľ nie je možné tovar používať kvôli opakujúcim sa vadám i vadám/vade po uskutočnenej oprave,

• pri väčšom počte vad (3 a viac vád).

7.8 Kupujúci písomne informuje predávajúceho, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady predávajúcemu. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, pokiaľ kupujúci požadoval opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.9 Do doby než kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

7.10 Právo z vadného plnenia kupujúci nemôže uplatniť, pokiaľ pri prevzatí o vade vedel, alebo ju sám spôsobil.

7.11 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese prevádzky alebo v sídle a mieste podnikania, pokiaľ to povaha a druh tovaru umožňuje.

7.12 Predávajúci písomne vyrozumie kupujúceho o výsledku reklamácie.

7.13 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v dobe dvaciatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa však jedná o tovar s uvedeným dátumom spotreby, v takomto prípade sa lehota skracuje na dátum spotreby uvedenej na obale.

7.14 Pokiaľ kupujúci neoznámi vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

8. Mimosúdne riešenie sporu

8.1 Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia obecné súdy.

8.2 Kupujúci má podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu uskutočňovať je Česká obchodná inšpekcia (skrátene ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Ako postupovať v prípade mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, vrátane možnosti návrhu, nájdete na internetovej stránke ​https://www.coi.cz/​ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.

8.3 Pomoc v prípade cezhraničného mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov zaisťuje Európske spotrebiteľské centrum Česká republika (skrátene ESC ČR). Kontaktná adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informácie o jednotlivých trhoch, vrátane platformy pre riešenie mimosúdnych spotrebiteľských sporov, nájdete na internetových stránkach https://evropskyspotrebitel.cz/ ​a ​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Ujednanie plynúce z týchto obchodných podmienok a podľa nich uzavretej kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, v prípade vstupu zahraničného subjektu, sú podriadené zákonom Českej republiky. Týmto však nie sú dotknuté práva kupujúceho podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I).

9.2 V prípade zásahu vyššej moci alebo akomkoľvek inom výpadku internetového obchodu, nie je predávajúci zodpovedný za nemožnosť realizácie objednávky.

9.3 V kúpnej zmluve je možné dojednať odchylné ujednanie, ktoré potom majú prednosť pred ustanovením týchto obchodných podmienok.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu či doplnenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením však nie je dotknuté právo a povinnosti, podľa predchodzej verzie všeobecných podmienok.

Tieto obchodné podmienky získavajú na účinnosti 19.05.2021.

10. Reklamačný poriadok

10.1 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu https://www.beauty-active.sk, a definuje základné podmienky a spôsob reklamácie vád tovaru kupujúcim.

Tento reklamačný poriadok vychádza z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. Tento reklamačný poriadok vymedzuje vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

10.2 Kupujúci je povinný sa zoznámiť s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ešte pred objednaním tovaru, najneskôr sa s nimi však kupujúci zoznámi pred odoslaním objednávky v internetovom obchode https://www.beauty-active.sk​, keď súhlas s ich porozumením a zoznámením sa s nimi potvrdí kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka pri vytváraní objednávky samotnej. Bez zaškrtnutia tohto políčka nie je možné objednávku kupujúceho odoslať. Predávajúci/Prevádzovateľ webu​ https://www.beauty-active.sk ​eviduje objednávky Kupujúcich, tiež eviduje zaškrtnutie uvedeného políčka.

10.3 Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúcim, je považované za súhlas s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

10.4 Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru v internetovom obchode https://www.beauty-active.sk ​predovšetkým daňovým dokladom vystaveným predávajúcim.

10.5 Kupujúci môže pre urýchlenie reklamačného procesu popísať vady na tovare a zvoliť spôsob vybavenia reklamácie.

10.6 Pokiaľ je objednávka rozdelená, poprípade obsahuje niekoľko častí (alebo tovaru), ktoré sú dodávané v časovom rozostupe, lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy začína bežať od dodania poslednej časti (tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote (najneskôr 14 dní od prevzatia poslednej časti, alebo tovaru objednávky).

10.7 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci vec prevzal,

• má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a pokiaľ chýba ujednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočnenej,

• sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,

• vec zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

• je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

10.8 Pokiaľ sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

10.9 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese prevádzky alebo v sídle či mieste podnikania, pokiaľ to povaha tovaru umožňuje. Adresa pre príjem reklamácie tovaru je: ​info@beauty-active.sk.

10.10 Predávajúci písomne vyrozumie kupujúceho o prevzatí tovaru k reklamácii a o výsledku reklamácie kupujúceho informuje.

10.11 Tento reklamačný poriadok upravuje reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú u tovaru v dobe dvaciatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia, alebo v rámci záruky na akosť (napríklad predĺžená záruka).

10.12 Tento reklamačný poriadok neupravuje tovar s uvedeným dátumom spotreby v zmysle ust. č. 10.15 týchto podmienok.

10.13 Pokiaľ predávajúci neodstráni vadu včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

10.14 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať vybavenie podľa bodov v odstavci 7.6 Obchodných podmienok predávajúceho.

10.15 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v dobe dvaciatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia. Pokiaľ sa jedná však o tovar s uvedeným dátumom spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje na dátum spotreby uvedenom na obale.

10.16 Pokiaľ kupujúci o to požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu.

10.17 Pokiaľ to je potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti a spôsob, akým je možné uplatniť práva z nich plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho, ktorá sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté.

Nesplnenie týchto povinností nie je na újmu platnosti potvrdenia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť ​1.06.2021

Doručovacia adresa pre zaslanie odstúpenie od zmluvy: ​info@beauty-active.sk.